ما معتقدیم که :
​​​​​​​

رمز اصلی ماندگاری سازمان، مشتری های سازمان و توجه به مسائل زیست محیطی می باشد و اعتقاد به تولید داخلی با بالاتریت سطح کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی سرلوحه ماموریت این سازمان می باشد.
ما به مشتریان و جامعه خود همانند شریکی می نگریم که تامین نیاز و خواسته های آنها وظیفه ما بوده و در این راستا :


  •  تخصص و تعهد همکاران ما ضامن رشد و توسعه کمی و کیفی محصولات ما می باشد.

  •  ارتقاء سطح علمی همکاران و توجه به تحقیق و توسعه در کسب کار جزیی از اهداف بنیادین شرکت می باشد.

  •  بهبود مستمر لازمه محیط کسب و کار امروزی بوده و ما آن را به عنوان یکی از اصول و ارزش های بنیادی در تمامی فعالیت ها و فرآیندهای سازمان همواره سرلوحه ی اهداف قرار می دهیم.

  •  رسیدن به تولید با ضایعات صفر به عنوان زیربنای بهبود کیفی محصولات همواره مورد توجه ما قرار دارد.

​​​​​​​
دیسک و صفحه کلاچ