دلایل کاهش عمر کیت کلاچ

 • عادت نادرست تکیه­ پا بر روی پدال کلاچ​​​​​​​
  ​​​​​​​ با تکیه­ پا بر روی پدال کلاچ، دیسک کلاچ در آستانه­ جدایش از صفحه کلاچ قرار گرفته و لغزش اتفاق میافتد. با لغزیدن صفحه کلاچ، دمای مجموعه کلاچ بالا رفته و باعث فروپاشی لنت صفحه کلاچ می­ گردد!​​​​​
 • تعویض دنده در دور نامناسب​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​ تعویض دنده در دور موتور نامناسب سبب افزایش فشار بر صفحه کلاچ شده و در نهایت، لغزش ایجاد شده سبب سایش لنت کلاچ بر اثر بالا رفتن دمای مجموعه کلاچ می­ شود.
 • نیم کلاچ­​​​​​​​
  ​​​​- انتقال ناقص گشتاور بر اثر لغزش بین دیسک و صفحه کلاچ
  - افزایش دمای مجموعه کلاچ که سبب سوختگی و نهایتا فروپاشی لنت می ­گردد
  ​​​​​​​- افزایش نیروی پدال بر اثر کاهش ضخامت لنت صفحه کلاچ