شرکت کلاچ سازی شایان صنعت در نظر دارد در راستای توسعه بازار و شبکه فروش، نسبت به جذب نمایندگی فعال در سراسر کشور اقدام نماید.

فرم متقاضیان